Selecteer een pagina

HUISREGELS WINKELCENTRUM DE RUWERT OSS

Om het verblijf in winkelcentrum De Ruwert zo aangenaam mogelijk te maken, wijzen wij u er op dat er huisregels van toepassing zijn in en om het winkelcentrum en de parkeergelegenheden. U gaat akkoord met de onderstaande huisregels als u (het terrein rond) het winkelcentrum betreedt. Indien u geen gehoor geeft aan deze regels, kunnen wij u de toegang tot (het terrein van) het winkelcentrum ontzeggen.

Wij waken, ook door middel van camera’s, over uw en onze eigendommen. Wij verzoeken u vriendelijk de instructies van onze medewerkers of andere daartoe bevoegde personen op te volgen en uw medewerking te verlenen aan onderstaande regels en zaken die niet zijn toegestaan in ons winkelcentrum.

 • Afval, sigarettenpeuken, kauwgom e.d. dienen te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken en asbakken en niet op de vloer.
 • Roken in het winkelcentrum is verboden.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken is verboden.
 • Het zich ophouden in hinderlijke samenscholingen, of op andere wijze, dan waarvoor het winkelcentrum is bedoeld is verboden.
 • Het berijden of aan de hand meevoeren van bromfietsen, snorfietsen, steps, rolschaatsen, skates, skateboards en/of andere voertuigen, m.u.v. kinder-, wandel- en invalidenwagens is niet toegestaan.
 • Het berijden van een scootmobiel harder dan 5 km per uur is niet toegestaan, gemotoriseerde invalidenwagens dienen zich stapvoets voort te bewegen.
 • Rolschaatsen, skeeleren, skateboarden, steppen, spelen met ballen en radiografisch bestuurbare autos is verboden.
 • Fietsen, bromfietsen en scooters dienen te worden gestald in de daartoe bestemde ruimten op het rond het winkelcentrum gelegen terrein.
 • Het is niet toegestaan om fietsen, bromfietsen en scooters e.d. vast te binden aan de kolommen van de entrees. De eigenaar van het winkelcentrum is bevoegd deze fietsen, bromfietsen en scooters te verwijderen.
 • Honden meenemen in het winkelcentrum is verboden (m.u.v. hulphonden).
 • Het bedelen om geld of andere zaken is verboden.
 • Het opzettelijk aanrichten van beschadigingen of vervuilingen is niet toegestaan.
 • Het hinderen of belemmeren van het winkelende publiek, de winkeliers of hun personeel is verboden.
 • Het veroorzaken van geluidsoverlast en/of het verstoren van de openbare orde en veiligheid in ruime zin is niet toegestaan.
 • Het meevoeren van wapens, in de meest ruime zin van het woord is verboden.
 • Het gebruik of handel in soft, en/of harddrugs in de meest ruime zin van het woord is verboden.

  Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het winkelcentrum en/of de winkeliersvereniging is het onderstaande niet toegestaan in en rond het winkelcentrum:

  • Het verkopen van waren.
  • Het uitdelen van reclamemateriaal.
  • Het afnemen van enquêtes.
  • Het optreden door artiesten.
  • Het aanbrengen van affiches.
  • Het maken van foto- en/of filmopnames.
  • De verspreiding van handels- en reclamedrukwerk.
  • De verkoop van de Straatkrant.
  • Het werven van abonnementen, enquêteren, collecteren en/of bedelen.
  1. Aanwijzingen van de eigenaar of van de huismeester/beveiliging dienen te allen tijde (ook in geval van calamiteiten) te worden opgevolgd.
  2. Personen die door de eigenaar of de huismeester/beveiliging worden verzocht het winkelcentrum te verlaten dienen hieraan direct gevolg te geven, bij gebreke waarvan kan worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging op basis van lokaal- of huisvredebreuk en/of inschakeling van de politie.
  3. Bij constatering van vandalisme, opzettelijke vervuiling, beschadiging of misbruik van de centruminrichting, (winkel)diefstal, of overtreding van de Huisregels, kan de toegang tot het winkelcentrum worden ontzegd. Bij vernieling en/of beschadiging zal de schade te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker. Van alle overtredingen wordt aangifte gedaan bij de Politie.
  4. De eigenaar van het winkelcentrum is niet aansprakelijk voor schade aan en of diefstal van persoonlijke bezittingen van bezoekers.

  Deze huisregels zijn van kracht in winkelcentrum De Ruwert te Oss. In alle gevallen waarin de Huisregels niet voorzien, beslist de eigenaar, de huismeester/beveiliging of een andere daartoe bevoegde instantie/persoon. De eigenaar van het winkelcentrum is gerechtigd de Huisregels te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

  Met bovenstaande regelgeving menen wij u van dienst te zijn en hopen dat u mede hierdoor een aangenaam verblijf in ons winkelcentrum heeft.

  Voor eventuele calamiteiten kan het noodnummer van de Politie gebeld worden, te weten 112 of het nummer van de beheerder 035 – 7676328.